Novosibirsk. Sambo-2007. # 1. Fragment 1 (Alexey Kuskov).
Novosibirsk. Sambo-2007. # 2. Fragment 2 (Bulat Garmaev).
Novosibirsk. Sambo-2007. # 2. Fragment 3 (Artem Ausheev).
Novosibirsk. Sambo-2007. # 2. Fragment 4 (Alexey Kuskov).